Най-продавани

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ "Ей Би Си Козметикс" ООД УСЛУГИ

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт  https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) - нейният адрес е https://ec.europa.eu/

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "Ей Би Си Козметикс" ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /www.sangado.bg/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /www.sangado.bg/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /www.sangado.bg/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на "Ей Би Си Козметикс" ООД.
4. След кликане на бутона "Продължи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошница /количка/. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.
5. "Ей Би Си Козметикс" ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица "Ей Би Си Козметикс" ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на "Ей Би Си Козметикс" ООД, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.
 
II. ДОСТАВКА
 
7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, "Ей Би Си Козметикс" ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. "Ей Би Си Козметикс" ООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на "Ей Би Си Козметикс" ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, "Ей Би Си Козметикс" ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от "Ей Би Си Козметикс" ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката "Ей Би Си Козметикс" ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "Ей Би Си Козметикс" ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 
"Ей Би Си Козметикс" ООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на закупената стока гаранционните условия на съответните производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.
 
IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до клиента, с изключение на промоционалните пакети. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 
10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /www.sangado.bg/.

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява "Ей Би Си Козметикс" ООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /www.sangado.bg/.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на "Ей Би Си Козметикс" ООД  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Ей Би Си Козметикс" ООД услуги;
•    да уведомява незабавно "Ей Би Си Козметикс" ООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети "Ей Би Си Козметикс" ООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /www.sangado.bg/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "Ей Би Си Козметикс" ООД
 
15. "Ей Би Си Козметикс" ООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
16. "Ей Би Си Козметикс" ООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /www.sangado.bg/.  
17. "Ей Би Си Козметикс" ООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Ей Би Си Козметикс" ООД  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. "Ей Би Си Козметикс" ООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /www.sangado.bg/.
17а. "Ей Би Си Козметикс" ООД  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. "Ей Би Си Козметикс" ООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на "Ей Би Си Козметикс" ООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Ей Би Си Козметикс" ООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 "Ей Би Си Козметикс" ООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от "Ей Би Си Козметикс" ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@sangado.bg . "Ей Би Си Козметикс" ООД  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които "Ей Би Си Козметикс" ООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. "Ей Би Си Козметикс" ООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които "Ей Би Си Козметикс" ООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "Ей Би Си Козметикс" ООД.  


 VII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
23 "Ей Би Си Козметикс" ООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. "Ей Би Си Козметикс" ООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, "Ей Би Си Козметикс" ООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а "Ей Би Си Козметикс" ООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. "Ей Би Си Козметикс" ООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 
VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
 
24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Ей Би Си Козметикс" ООД  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. "Ей Би Си Козметикс" ООД  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то "Ей Би Си Козметикс" ООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
 
IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ
 
25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /www.sangado.bg/ на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина  /www.sangado.bg/ е собственост на "Ей Би Си Козметикс" ООД.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на "Ей Би Си Козметикс" ООД, съобразно българското законодателство.

X. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

29. Използвайки услугите предоставяни от SANGADO.bg, Вие се съгласявате че "Ей Би Си Козметикс" ООД  има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Повече информация можете да намерите тук.

Ей Би Си Козметикс ООД (ABC Cosmetics Ltd.)

ул. Клокотница 35-37, София 

Телефон: 087-986-6975

ЕИК: 203156896

ЕЙ БИ СИ КОЗМЕТИКС ООД е Администратор на Лични данни съгласно Удостоверение №408790 издадено от КЗЛД.  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, Ей Би Си Козметикс отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на личните данни:
Наименование "Ей Би Си Козметикс" ООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 203156896
Седалище и адрес на управление: ул. Клокотница 35-37, София 
E-mail: office@sangado.bg
Телефон.: 087-986-6975
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 408790

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Ей Би Си Козметикс“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) Ей Би Си Козметикс събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето търговски услуги на www.sangado.bg, приемането и изпращането на поръчки и рекламни съобщения, въз основа на:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент, въвеждайки своите имейл, телефон, имена, адрес за доставка;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Ей Би Си Козметикс;
За целите на легитимния интерес на Ей Би Си Козметикс.
(2) Ей Би Си Козметикс е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на www.sangado.bg.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ей Би Си Козметикс събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:

създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност на www.sangado.bg за поръчването на предлаганите стоки
осигуряване на доставка на Вашите поръчки до избран от Вас адрес;
регистрация на участник в събитие, организирано от Ей Би Си Козметикс;
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
изпращане на информационни и промоционални съобщения.
подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

(2) Ей Би Си Козметикс спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Ей Би Си Козметикс може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Ей Би Си Козметикс?
Чл. 3. (1) Ей Би Си Козметикс извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в www.sangado.bg и изпълнение на получените поръчки за предлаганите от нас стоки.
Изпращане на информационни съобщения относно направените поръчки.
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) Ей Би Си Козметикс обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес за достака на поръчка)
Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Приготвяне и изпращане на направените поръчки
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в www.sangado.bg, между Ей Би Си Козметикс и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които Ей Би Си Козметикс обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Ей Би Си Козметикс събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

(3) Ей Би Си Козметикс не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Ей Би Си Козметикс само от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) Ей Би Си Козметикс съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в www.sangado.bg. След изтичането на този срок, Ей Би Си Козметикс полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Ей Би Си Козметикс съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) Ей Би Си Козметикс може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Ей Би Си Козметикс Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Ей Би Си Козметикс за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) Ей Би Си Козметикс може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Ей Би Си Козметикс потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Ей Би Си Козметикс Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Ей Би Си Козметикс си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Ей Би Си Козметикс.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Ей Би Си Козметикс изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Ей Би Си Козметикс има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

(2) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Ей Би Си Козметикс.

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от Ей Би Си Козметикс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Ей Би Си Козметикс да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Ей Би Си Козметикс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Ей Би Си Козметикс имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Ей Би Си Козметикс, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Ей Би Си Козметикс директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от Ей Би Си Козметикс да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Ей Би Си Козметикс може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Ей Би Си Козметикс, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако Ей Би Си Козметикс установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Ей Би Си Козметикс не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За изпълнение на Вашите поръчки, Ей Би Си Козметикс предоставя Вашите имена, телефон, имейл и адрес за доставка на транспортната компания, която доставя поръчките.
Ей Би Си Козметикс съхранява всички Ваши данни на наетите по договор хостинг услуги от хостинг компания на територията на България. Ей Би Си козметикс предоставя Вашите имейл и имена на email маркетинг платформа, чрез която се изпращат уведомителни и маркетинг съобщения от Ей Би Си Козметикс към Вас. Всички гореизброени лица са компании стриктно изпълняващи разпоредбите на GDPR.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
Сайтът на Ей Би Си Козметикс използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Списък на изпозваните бисквитки:

Token

Description

date_add

The date and time the cookie was created (in YYYY-MM-DD HH:MM:SS format).

id_lang

The ID of the selected language.

id_currency

The ID of the selected currency.

last_visited_category

The ID of the last visited category of product listings.

ajax_blockcart_display

Whether the cart block is "expanded" or "collapsed".

viewed

The IDs of recently viewed products as a comma-separated list.

id_wishlist

The ID of the current wishlist displayed in the wishlist block.

checkedTOS

Whether the "Terms of service" checkbox has been ticked (1 if it has and 0 if it hasn't)

id_connections

The connection ID of the visitor's current session.

id_customer

The customer ID of the visitor when logged in.

id_guest

The guest ID of the visitor when not logged in.

customer_lastname

The last name of the customer.

customer_firstname

The first name of the customer.

logged

Whether the customer is logged in.

passwd

The MD5 hash of the _COOKIE_KEY_ in config/settings.inc.php and the password the customer used to log in.

email

The email address that the customer used to log in.

id_cart

The ID of the current cart displayed in the cart block.

checksum

The Blowfish checksum used to determine whether the cookie has been modified by a third party. The customer will be logged out and the cookie deleted if the checksum doesn't match.

Data stored in an employee/administrator's cookie

Token

Description

date_add

The date and time the cookie was created (in YYYY-MM-DD HH:MM:SS format).

id_lang

The ID of the selected language.

id_employee

The ID of the employee.

lastname

The last name of the employee.

firstname

The first name of the employee

email

The email address the employee used to log in.

profile

The ID of the profile that determines which tabs the employee can access.

passwd

The MD5 hash of the _COOKIE_KEY_ in config/settings.inc.php and the password the employee used to log in. 

checksum

The Blowfish checksum used to determine whether the cookie has been modified by a third party. If the checksum doesn't match, the customer will be logged out and the cookie is deleted .

SANGADO Cookies

Cookies name

Description

Lifetime

1P_JAR

Used to gather website statistics, and track conversion rates.

60 Days

AID

Function of Google maps

60 Days

AMP_ECID_GOOGLE

If someone visits your site directly and accesses AMP pages, the Client ID is stored in this cookie

60 Days

APISID

Function of Google maps

60 Days

CONSENT

Stores the user's cookie consent state for the current domain

60 Days

G_ENABLED_IDPS

Helps us improve the content on our sites, by giving us basic tracking information. For example, the number of times you have visited, which search engine you came from, and the keyword you used.

60 Days

HSID

Function of Google maps

60 Days

NID

The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember your preferences and other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on.

60 Days

SAPISID

Function of Google maps

60 Days

SID

These cookies, provided by Google Inc., are used in conjunction with the Google+1 button to enable you to share information publicly, as part of your Google Profile.

60 Days

SIDCC

Security cookie to protect users data from unauthorised access

60 Days

SSID

These cookies, provided by Google Inc., are used in conjunction with the Google+1 button to enable you to share information publicly, as part of your Google Profile.

60 Days

UULE

These cookies are used to collect information about how visitors use our Site. We use the information to compile reports and to help us improve the Site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the Site, where visitors have come to the Site from and the pages they visited. If you do not allow these cookies we will not be able to include your visit in our statistics.

60 Days

_ga

Used to distinguish users

60 Days

_gid

Google Analytics uses this cookie to store and update a unique value for each page visited. The cookie is updated every time you submit the data to Google Analytics.

60 Days

vchideactivationmsg_vc11

Enables to send messages from contact form

60 Days